0 продукт(и) 0,00 лв.

Добавен продукт (и)

Няма избрани продукти в количката.
Сравни 0 продукт(и)
Няма избрани продукти за сравнение.
  1. Начало
  2. Продуктова гаранция

Продуктова гаранция

 

Гаранционно обслужване

 

Желаете да направите рекламация*?

Моля, свалете и попълнете Формата за гаранционно обслужване (от линка) и ни я изпратете като прикачен файл чрез формата за контакт тук.

*Заявки за рекламация се обработват единствено при правилно попълнен формуляр!

 

Уважаеми клиенти, поздравяваме Ви за добрия избор!

Нашата цел винаги е била да осигурим продукти с високо качество. Продуктите на "ТОНЕР ЛЕНД" ООД са произведени съгласно стандартите за изискванията на системата за качество ISO 9001.

Условия за ползването на гаранцията:

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон/фактура и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от нас. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване. Ако продукта е заменен или ремонтиран, гаранцията продължава да тече с остатъка от гаранционния срок. Гаранцията не може да надхвърля срока, посочен в гаранционната карта. При изтичане на гаранционният срок, се предлага опция за ремонт срещу заплащане.

Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане и експлоатация, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към "ТОНЕР ЛЕНД" ООД за ремонт или подмяна, продуктът трябва да бъде грижливо опакован, добросъвестно съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.

В случай, че няма на разположение идентични продукти поради прекратяване на тяхното производство, "ТОНЕР ЛЕНД" ООД си запазва правото да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.

Условията на гаранцията важат само за територията на България и са в допълнение на

установените от закона права.

Гаранционни елементи:

......

Негаранционни елементи:

 

  • .....
  • .....
  • .....
  • .....
  • .....
  • .....

 

Разопакован продукт, който е сгрешен по вина на клиента не подлежи на подмяна.

Не се поемат отговорности отнасящи се за физическото и здравословното състояние на потребителя.

Неспазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка, описани в гаранционната карта.

Инструкции за експлоатация:

....

....

....

....

Инструкции за поддръжка

Какво да правите:

....

....

....

....

Какво да не правите:

....

....

....

Гаранцията важи при правилна експлоатация на изделието и представен касов бон/фактура и гаранционна карта. Непопълнените полета не анулират гаранцията!

Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента, гарантирани от чл. 112 – 118 от Закона за Защита на потребителите обн. 18/2011г. Независимо от настоящата търговска гаранция,  Търговецът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба съгласно чл. 112 – 115.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от момента на закупуване на стоката. Рекламациите се обслужват в рамките на 30 дневен срок. Предявяват се директно към производителя.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (НОВА – ДВ, бр.61 от 2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови, заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 123. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

За повече информация или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона, по ел. поща или чрез контактната ни форма.

Влиза в сила за всички Ползватели на 01.10.2019 г.